مرکز مهندسی رباتیک با بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه تهران و تجهیزات پیشرفته رباتیکی و با همکاری با لگوی آموزشی در حوزه های آموزش، ترویج، مسابقات، نوآوری و تجاری سازی فناوریهای رباتیک شروع به فعالیت نموده است. این مرکز برای اولین بار در ایران، اقدام به برگزاری دوره های عملی آموزش رباتیک با استفاده از رباتهای پیشرفتهLEGO EV3 وMATRIX و نرم افزارهای کاربردی LABVIEW، MATLAB و ++C در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران نموده است. این دوره ها برای دانشجویان علاقمند به فناوریهای رباتیک، مکاترونیک و برنامه نویسی طراحی گردیده است.