دومین همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی دانشگاه تهران

Poster-min-002