سومین همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی دانشگاه تهران

سومین همایش رباتیک

دومین همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی دانشگاه تهران

Poster-min-002

اولین همایش آموزشی رباتیک دانش آموزی دانشگاه تهران

conference-poster-utwro