دوره های رباتیک مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران - روبومی

 

ثبت نام
نام دوره
نام لاتین دوره
روزهای برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
مدت دوره
کد دوره
ثبت نام  لگو ویدوو 2 مقدماتی   LEGO WeDo 2 Basic  دوشنبه ۱۰-۱۲ ۲۰ خرداد  ۴ جلسه  
ثبت نام لگو ویدوو 2 مقدماتی   LEGO WeDo 2 Basic       ۴ جلسه  
ثبت نام لگو ویدوو 2 پیشرفته    LEGO WeDo 2 Advance   دوشنبه  ۱۰-۱۲ ۲۰ تیر ۴ جلسه  
ثبت نام لگو ویدوو 2 پیشرفته    LEGO WeDo 2 Advance        ۴ جلسه  
ثبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح یک Mindstorms - Basic 1  یک شنبه ۹-۱۳ ۲۰ خرداد ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح دو Mindstorms - Basic 2   پنج شنبه  ۸-۱۰ ۱۳ مهر  ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح سه Mindstorms - Basic 3   پنج شنبه   ۸-۱۰ ۱۵ آذر ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح چهار Mindstorms - Basic 4   پنج شنبه  ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱ دی ۴ جلسه  

 

ثبت نام
نام دوره
نام لاتین دوره
روزهای برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
مدت دوره
کد دوره
تبت نام مکانیک ربات Mechanical  پنج شنبه ۱۰-۱۳.۵ ۱۳ مهر ۵ جلسه  
تبت نام مکانیک ربات  Mechanical  پنج شنبه ۱۴.۵ - ۱۸ ۱۳ مهر ۵ جلسه  
تبت نام مکانیک ربات سطح ۲ Mechanical Level 2  پنج شنبه ۱۰-۱۳.۵ ۲ آذر ۵ جلسه  
تبت نام مکانیک ربات سطح ۲ Mechanical Level 2  پنج شنبه ۱۴.۵ - ۱۸ ۲ آذر ۵ جلسه  
تبت نام کنترل ربات Control  پنج شنبه ۱۰.۵-۱۳.۵ ۲۸ دی ۵ جلسه  
تبت نام کنترل ربات Control  پنج شنبه ۱۴-۱۷ ۲۸ دی ۵ جلسه  
تبت نام مکانیک لگو LEGO EV3 + Mechanical  دوشنبه ۹-۱۱ ۱ مرداد ۵ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح یک Mindstorms - Basic 1  یک شنبه ۹-۱۳ ۲۰ خرداد ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح دو Mindstorms - Basic 2   پنج شنبه  ۸-۱۰ ۱۳ مهر  ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح سه Mindstorms - Basic 3   پنج شنبه   ۸-۱۰ ۱۵ آذر ۴ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح چهار Mindstorms - Basic 4   پنج شنبه  ۸:۳۰-۱۰:۳۰ ۱ دی ۴ جلسه  
ثبت نام  ماینداستورمز پیشرفته سطح یک LEGO EV3 + Mindstorms Adv 1  سه شنبه ۹-۱۱.۵ ۵ دی ۵ جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز پیشرفته سطح دو LEGO EV3 + Mindstorms Adv 2  پنج شنبه  ۸-۱۲ ۷ شهریور  ۵ جلسه  
تبت نام لبویوو لگو Lego EV3 + LabVIEW   پنج شنبه  ۸-۱۲ ۲۸ دی ۵ جلسه  
تبت نام لبویوو لگو Lego EV3 + LabVIEW    پنج شنبه ۱۴-۱۸ ۵ مرداد   ۵ جلسه  

 

ثبت نام
نام دوره
نام لاتین دوره
روزهای برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
مدت دوره
کد دوره
تبت نام دوره مقدماتی Raspberry Pi Raspberry Pi Basic چهار شنبه  ۱۵-۱۷ ۳ مرداد ۵ جلسه  
تبت نام دوره پیشرفته Raspberry Pi Raspberry Pi Advance چهار شنبه  ۱۵-۱۷ ۳ مرداد ۵ جلسه  
تبت نام دوره مقدماتی آردویینو Arduino Basic  پنج شنبه  ۸-۱۲ ۴ مرداد  ۵ جلسه  
تبت نام دوره پیشرفته آردویینو Arduino Advance   پنج شنبه  ۸-۱۲ ۴ مرداد  ۵ جلسه  
تبت نام لبویوو لگو Lego EV3 + LabVIEW    پنج شنبه ۱۴-۱۸ ۴ مرداد   ۵ جلسه  
تبت نام متلب لگو Lego EV3 + Matlab    پنج شنبه ۱۴-۱۸ ۴ مرداد   ۵ جلسه  
تبت نام دوره مقدماتی AVR AVR Basic          
تبت نام دوره مقدماتی برنامه نویسی ربات ROS          
تبت نام دوره مقدماتی لینوکس LPIC-1 LINUX LPIC-1          
تبت نام دوره لینوکس LPIC-2 LINUX LPIC-2          
تبت نام دوره پایتون Python          

 

ثبت نام
نام دوره
نام لاتین دوره
روزهای برگزاری
ساعت برگزاری
تاریخ شروع
مدت دوره
کد دوره
تبت نام دوره مقدماتی Raspberry Pi Raspberry Pi Basic چهار شنبه  ۱۵-۱۷ ۳ مرداد ۵ جلسه  
تبت نام دوره پیشرفته Raspberry Pi Raspberry Pi Advance چهار شنبه  ۱۵-۱۷ ۳ مرداد ۵ جلسه  
تبت نام دوره مقدماتی آردویینو Arduino Basic  پنج شنبه  ۸-۱۲ ۴ مرداد  ۵ جلسه  
تبت نام دوره پیشرفته آردویینو Arduino Advance   پنج شنبه  ۸-۱۲ ۴ مرداد  ۵ جلسه  
تبت نام لبویوو لگو Lego EV3 + LabVIEW   پنج شنبه  ۸-۱۲ ۳ بهمن ۵ جلسه  
تبت نام متلب لگو Lego EV3 + Matlab    پنج شنبه ۱۴-۱۸ ۴ مرداد   ۵ جلسه  
تبت نام دوره مقدماتی AVR AVR Basic          
تبت نام دوره مقدماتی برنامه نویسی ربات ROS          
تبت نام دوره مقدماتی لینوکس LPIC-1 LINUX LPIC-1          
تبت نام دوره لینوکس LPIC-2 LINUX LPIC-2          
تبت نام دوره پایتون Python