دوره های رباتیک مرکز مهندسی رباتیک دانشگاه تهران - روبومی

 

ثبت نام

نام دوره

نام لاتین دوره

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

تاریخ شروع

مدت دوره

کد دوره

اطلاعات بیشتر  لگو ویدوو 2 مقدماتی   LEGO WeDo 2 Basic  دوشنبه  9-11   4 جلسه  
اطلاعات بیشتر لگو ویدوو 2 مقدماتی   LEGO WeDo 2 Basic سه شنبه 9-11    4جلسه  
اطلاعات بیشتر لگو ویدوو 2 پیشرفته    LEGO WeDo 2 Advance   دوشنبه 9-11  1 مرداد 4 جلسه  
اطلاعات بیشتر لگو ویدوو 2 پیشرفته    LEGO WeDo 2 Advance   سه شنبه 9-11  2 مرداد 4 جلسه  
تبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح یک Mindstorms - Basic 1  سه شنبه  9-11.5 7 شهریور  4 جلسه  
ثبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح دو Mindstorms - Basic 2        4 جلسه  
ثبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح سه Mindstorms - Basic 3        4 جلسه  
ثبت نام  ماینداستورمز مقدماتی سطح چهار Mindstorms - Basic 4        4 جلسه