گروه آموزشی طراحی مکانیزم ها

برای دانلود نرم افزار artas sam اینجا را کلیک کنید

روبات انتقال اجسام به نقطه دلخواه

مکانیزم های راه رونده چه مزیتی دارند؟
Little Big Dog – ROBOME

مکانیزم های راه رونده چگونه کار می کنند؟

مکانیزم های راه رنده چه محدودیت سرعتی دارند؟